Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khum lên, sự vồng lên (của mặt đường…)
  chỗ khum lên, chỗ vồng lên
  Động từ
  [làm] khum lên, [làm] vồng lên
  đường phố vồng hẳn lên ở chỗ đó