Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dốc, bờ dốc
  a ramp of a bridge
  dốc lên cầu
  thang lên máy bay
  bệ hỏa tiễn
  Danh từ
  (cũ, tiếng lóng)
  sự lừa bịp; sự bịp bán giá cắt cổ

  * Các từ tương tự:
  rampage, rampageous, rampageously, rampageousness, rampancy, rampant, rampantly, rampart, rampart-slope