Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xông lên ào ạt, đổ xô
  đám đông đổ xô vào khắp làng
  Danh từ
  be (go) on the rampage
  đi phá phách đây đó
  drunken soldiers on the rampage
  lính say rượu đi phá phách đây đó

  * Các từ tương tự:
  rampageous, rampageously, rampageousness