Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trèo, sự leo, sự lên
  the ascent of Mount Everest
  việc leo núi Everest
  who was the first man to make an ascent in a balloon?
  Ai là người đầu tiên cưỡi khí cầu lên trên không?
  đường dốc
  the last part of the ascent is very steep
  đoạn cuối của con đường dốc rất đứng