Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slopewise /'sloupwaiz/  

  • phó từ
    nghiêng, dốc