Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gravitate /'græviteit/  

 • Động từ
  + to, towards
  đổ về, bị hút về
  thanh niên đổ về các khu công nghiệp
  cuộc nói chuyện chuyển sang lĩnh vực thể thao

  * Các từ tương tự:
  gravitater