Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predispose /'pri:dis'pəʊz/  

  • Động từ
    mở đường cho, dẫn đến; khiến thiên về
    bad hygiene predispose one to all kinds of disease
    vệ sinh kém sẽ dẫn ta đến mọi thứ bệnh
    có ý thiên về ai