Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quá khứ đơn và quá khứ phân từ của find
  xem find
  thành lập, sáng lập; thiết lập, lập
  những người La Mã cổ đã lập thuộc địa khắp châu Âu
  lập một viện nghiên cứu
  (+ on) căn cứ vào, dựa trên
  đạo lý dựa trên nguyên lý tôn giáo
  nấu chảy (kim loại…)
  đúc (kim loại)

  * Các từ tương tự:
  foundation, foundation course, foundation cream, foundation garment, Foundation grant, foundation stone, foundation-school, founded, founder