Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foundation-school /faun'deiʃnsku:l/  

  • Danh từ
    trường học được một quỹ tư cấp tiền