Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foundation stone /faʊn'dei∫n stəʊn/  

  • đá móng