Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foundation course /faʊn'dei∫nkɔ:s/  

  • khóa học cơ bản (ở trường đại học)