Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foundation garment /faun'deiʃn'gɑ:mənt/  

  • Danh từ
    đồ nịt của phụ nữ (như yếm nịt...)