Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the universe
    vũ trụ