Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

macrocosm /'mækrəʊkɒzəm/  

 • Danh từ
  the microcosm
  vũ trụ
  thế giới vĩ mô

  * Các từ tương tự:
  macrocosmic, macrocosmically