Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

microcosm /'maikrəʊkɒzəm/  

 • Danh từ
  thế giới vi mô
  in microcosm
  thu nhỏ lại

  * Các từ tương tự:
  microcosmic