Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sáng tạo luận
    thuyết sáng tạo linh hồn (linh hồn là người do chúa tạo ra)