Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

figment /'figmənt/  

  • Danh từ
    điều tưởng tượng
    a figment of somebody's imagination
    điều tưởng tượng của ai đó