Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improvise /'imprəvaiz/ /,imprə'vaiz/  

 • ứng tác, ứng khẩu, nói cương
  một bài nói ứng khẩu
  ứng biến, làm ngay tại chỗ
  as we've not got the proper materialswe'll just have to improvise
  vì không có vật liệu thích hợp, chúng tôi phải tùy cơ ứng biến

  * Các từ tương tự:
  improvised, improviser