Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người giải thích (pháp luật, chứng thư)