Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constructional /kən'strʌkʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự xây dựng, (thuộc) cấu trúc, (thuộc) cơ cấu

    * Các từ tương tự:
    constructionally