Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constructively /kən'strʌktivli/  

  • Phó từ
    [với tính cách] xây dựng