Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều matrices)
  khuôn đúc
  khối đá chứa quặng quý
  (toán, máy điện toán) ma trận

  * Các từ tương tự:
  matrix printer, matrixer