Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matrix printer /'meitriks ,printə[r]/  

  • Danh từ
    máy in ma trận