Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (máy tính) sơ đồ ma trận