Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Ê-cốt) (thông tục) cùng loại, cùng hạng, cùng thứ
  of that ilk
  (Ê-cốt) cùng tên (với nơi ở, nơi sinh trưởng...)
  chàng Gu-tri ở thành phố Gu-tri
  (thông tục) cùng loại, cùng hạng, cùng giống, cùng giuộc

  * Các từ tương tự:
  ilk, ilka