Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

die-cast /'daikɑ:st/  

  • Tính từ
    đúc bằng khuôn ép, ép khuôn
    die-cast toys
    đồ chơi ép khuôn