Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

configure /kən'figə[r]/  /kən'figjər/

  • Động từ
    (điện tóan)
    cấu hình