Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

locution /lə'kju:∫n/  

  • Danh từ
    cách nói; cách dùng từ
    quán ngữ, ngữ