Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

syntax /'sintæks/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    cú pháp