Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chestnut /'t∫estnʌt/  

 • Danh từ
  hạt dẻ; (cách viết khác chestnut-tree) cây hạt dẻ; gỗ cây hạt dẻ
  màu nâu hạt dẻ
  chestnut hair
  tóc màu hạt dẻ
  ngựa màu hạt dẻ
  (khẩu ngữ) chuyện cũ rích
  a old chestnut
  chuyện cũ rích, người ta biết tỏng rồi