Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiomatic /idiə'mætik/  

 • Tính từ
  [thuộc] thành ngữ; có tính chất thành ngữ
  idiomatic language
  ngôn ngữ có nhiều thành ngữ

  * Các từ tương tự:
  idiomatical, idiomatically, idiomaticalness, idiomaticity