Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiomaticalness /didiəmə'tisiti/  

  • Danh từ
    tính chất thành ngữ
    đặc tính thành ngữ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặc tính rõ rệt