Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiomatical /idiə'mætik/  

 • Tính từ
  (thuộc) thành ngữ; có tính chất thành ngữ
  có nhiều thành ngữ
  ngôn ngữ có nhiều thành ngữ
  (thuộc) đặc ngữ
  phù hợp với đặc tính của một ngôn ngữ
  nói tiếng Anh rất Anh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có đặc tính rõ rệt
  một nhà soạn nhạc có đặc tính rõ rệt

  * Các từ tương tự:
  idiomatically, idiomaticalness