Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiomatically /idiə'mætikli/  

  • Phó từ
    theo kiểu thành ngữ