Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collocation /,kɒlə'kei∫n/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ)
  sự thường đi với nhau
  kết hợp từ thường thấy
  "strong tea" và "by accident" là những kết hợp từ trong tiếng Anh

  * Các từ tương tự:
  collocational