Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    động từ

    * Các từ tương tự:
    verbal, verbal noun, verbalise, verbalism, verbalist, verbalistic, verbalization, verbalize, verbalise, verbalizer