Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cách nói
    in common parlance
    theo cách nói thông thường