Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiomorphic /idiou'mɔ:fik/  

  • Tính từ
    có hình dạng riêng
    (hoá học) tự hình