Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiolect /'idiəlekt/  

 • Danh từ
  vốn từ
  is the word "psychosispart of your idiolect?
  từ "psychosis" có trong vốn từ của anh không?

  * Các từ tương tự:
  idiolectal, idiolectic