Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiomorphism /idiou'mɔ:fizm/  

  • Danh từ
    sự có hình dạng riêng
    (hoá học) tính tự hình