Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái lưỡi
  lưỡi bò
  ham and tongue sandwiches
  bánh mì kẹp lưỡi bò và giăm bông
  ngôn ngữ, tiếng
  one's mother tongue
  tiếng mẹ đẻ
  vật hình lưỡi; ngọn (lửa); kim (của cái cân); doi (đất); ghi (xe lửa); lưỡi gà (kèn)…
  bite one's tongue
  xem bite
  an evil tongue
  xem evil
  find (loose) one's voice (tongue)
  xem find
  get one's tongue round (around) something
  tìm cách phát âm cho đúng (một từ khó, một tên người…)
  give somebody (get) the edge of one's (somebody's) tongue
  xem edge
  have a loose tongue
  xem loose
  hold one's peace (tongue)
  xem peace
  loosen one's tongue
  xem loosen
  on the tip of one's tongue
  xem tip
  put (stick) one's tongue out
  thè lưỡi ra
  a silver tongue
  xem silver
  tongues wag
  (khẩu ngữ)
  có chuyện bàn tán
  vụ tai tiếng của họ thực sự đã gây ra bao chuyện bàn tán
  a slip of the pen (of the tongue)
  xem slip
  with [one's] tongue in [one's] cheek
  không nghiêm túc, với ý hài hước châm biếm
  đừng có bị lừa bởi những nhận xét khen ngợi của ông ta, toàn là hài hước châm biếm cả đấy
  with one's tongue hanging out
  khát thè lưỡi
  khát khao

  * Các từ tương tự:
  tongue-fence, tongue-in-cheek, tongue-lashing, tongue-tie, tongue-tied, tongue-twister, tongued, tonguelet, tonguey