Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xiên; chếch
  an oblique line
  một đường xiên
  không đi thẳng vào; gián tiếp
  anh ta đề cập một cách gián tiếp đến sự thiếu kinh nghiệm của cô
  Danh từ
  (cách viết khác obilique stroke)
  dấu gạch xiên (như trong 4/5…)

  * Các từ tương tự:
  oblique angle, oblique stroke, obliquely, obliqueness