Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thiên kiến
    a rather slanted account of the meeting
    bài tường thuật cuộc họp có phần có thiên kiến