Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diagonal /dai'ægənl/  

 • chéo
  diagonal cloth
  vải chéo go
  Danh từ
  đường chéo

  * Các từ tương tự:
  diagonal matrix, diagonally