Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nghiêng, xiên, chéo; xếch (mắt)

    * Các từ tương tự:
    slantingly, slantingness