Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispensable /di'spensəbl/  

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    không thiết yếu
    a garage is useful but dispensable
    có nhà xe thì có ích nhưng không thiết yếu