Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disposable /di'spəʊzəbl/  

 • Tính từ
  dùng xong vứt luôn
  disposable razors
  dao cạo dùng xong vứt luôn
  sẵn có để dùng, thực sự dùng được
  disposable income
  thu nhập thực sự dùng được (sau khi đã trừ thuế má, tiền bảo hiểm…)

  * Các từ tương tự:
  Disposable income, disposables