Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất lỏng
  (ngôn ngữ học) âm nước
  Tính từ
  lỏng
  liquid food
  thực phẩm lỏng
  trong trẻo
  eye of liquid blue
  mắt xanh trong trẻo
  the liquid song of a myna
  tiếng hót trong trẻo của con sáo
  (tài chính) dễ hoán chuyển thành tiền mặt

  * Các từ tương tự:
  Liquid asset, Liquid assets ratio, liquid gas, liquidate, liquidation, liquidator, liquidise, liquidiser, liquidity