Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liquidity /li'kwidəti/  

  • Danh từ
    (tài chính) khả năng thanh toán tiền mặt
    trạng thái lỏng

    * Các từ tương tự:
    Liquidity preference, Liquidity ratio, Liquidity trap