Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liquid gas /,likwid'gæs/  

  • ga lỏng (ga ở dạng nước)